Aktuellt

2018-01-20
Motioner till ordinarie föreningsstämma anmäles senast 1 febr.
Av 12§ i våra stadgar framgår att medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari om inte styrelsen beslutar annan tidpunkt.
Arkiv